Όροι Ανάληψης Μεταφοράς

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
1. Η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», εφεξής Εταιρία, παρέχει  υπηρεσίες επείγουσας μεταφοράς εγγράφων, εντύπων και εμπορευμάτων στην Ελλάδα με τους κάτωθι όρους, τους οποίους ο αποστολέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
2. Η Εταιρία αναλαμβάνει τη μεταφορά των αντικειμένων των πελατών της (αποστολέων) από το σημείο παραλαβής ή κατάθεσής τους μέχρι το σημείο επίδοσής τους (η επίδοση θα γίνεται στον ίδιο τον παραλήπτη ή σε όποιον άλλο βρεθεί στη διεύθυνση αυτού) με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια, σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών εσωτερικού και με αντάλλαγμα που ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της.  
3. Ο αποστολέας εγγυάται ότι είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των παραδοθέντων για αποστολή αντικειμένων ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του νομίμου κατόχου των εν λόγω αντικειμένων και αποδέχεται ότι το παρόν έντυπο συμπληρώθηκε από τον ίδιο ή από την Εταιρία για λογαριασμό του. Δηλώνει επίσης με το παρόν ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους, είτε ατομικά, είτε υπό την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των προς αποστολή αντικειμένων.  
4. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ) είναι έγγραφο-συμφωνία (ατομική σύμβαση) και αποδεικτικό παραλαβής, δεσμευτικό και μη διαπραγματεύσιμο. To ΣΥΔΕΤΑ δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο.  
5. Ο αποστολέας υποχρεούται να περιγράφει με σαφήνεια και πληρότητα το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου στο παρόν ΣΥΔΕΤΑ, ιδιαίτερα εάν αυτό είναι ευπαθές ή εύθραυστο. Επίσης, ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου είναι αυτό  που περιγράφει, β) έχουν σημειωθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του ιδίου, καθώς και του παραλήπτη και γ) το αποστελλόμενο αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής διεκπεραίωσή του. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή ή/και να διακόψει τη διεκπεραίωση των προς αποστολή αντικειμένων, εάν δεν τηρούνται οι αναφερόμενες στο παρόν υποχρεώσεις, ενώ στην ίδια περίπτωση ο αποστολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής όλων των πρόσθετων εξόδων που θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων αυτών. 
6. Ο αποστολέας έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της ασφαλούς και ανθεκτικής συσκευασίας των αντικειμένων, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Εάν το περιεχόμενο των αντικειμένων κατά τη μεταφορά και διαχείρισή τους υποστεί ζημία, οφειλόμενη στη μη ασφαλή και ενδεδειγμένη συσκευασία τους, η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας αυτής. 
7. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά και διεκπεραίωση των αντικειμένων με το παρακάτω περιεχόμενο: 
Εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υλικά, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες, συμπιεσμένα αέρια, ναρκωτικές ουσίες, δηλητήρια, αρχαιότητες, έργα τέχνης, αλλοιώσιμα τρόφιμα, ζώντα ή νεκρά ζώα, φυτά και γενικώς αντικείμενα, που από τη φύση τους ή εξ΄ αιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστραφούν ή να καταστρέφουν άλλα αντικείμενα ή αντικείμενα των οποίων τη διεκπεραίωση και μεταφορά δεν δέχεται η ΙATA. Επίσης δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά και διεκπεραίωση, για λογαριασμό περιστασιακών πελατών, συναλλάγματος και χρημάτων σε μετρητά. Προς αποτροπή της παράδοσης για μεταφορά των προαναφερομένων αντικειμένων, η Εταιρία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το αντικείμενο που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει, ακόμη και να το ανοίξει. Εάν ο αποστολέας αρνηθεί  την επιθεώρηση του προς επίδοση αντικειμένου, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να μην το παραλάβει.  Όταν ο αποστολέας για οποιοδήποτε λόγο παραδώσει προς αποστολή τέτοιου είδους αντικείμενα, η Εταιρία μόλις διαπιστώσει την ύπαρξή τους, έχει το δικαίωμα να τα διαχειριστεί κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διακοπής της μεταφοράς, αποποιούμενη κάθε περαιτέρω ευθύνης, ενώ τα τέλη δεν επιστρέφονται. Ο αποστολέας είναι πάντα ο μοναδικός υπεύθυνος για τις ζημιές που μπορεί να  προκληθούν σε πρόσωπα ή άλλα αντικείμενα από ψευδή δήλωση του περιεχομένου. 
8. Ο χρυσός, το ασήμι, οι πολύτιμοι λίθοι, τα πολύτιμα μέταλλα δεν μπορούν να αποσταλούν παρά μόνο ως αντικείμενα «Δηλωμένης Αξίας». Για την αποστολή τέτοιων αντικειμένων απαιτείται ειδική δήλωση στην Εταιρία και ειδική ασφάλιση με δαπάνη του αποστολέα και μόνο. 
 
 
 
Σελίδα 2 από 4 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
ΕΕΤΤ ΑΜ : 01 - 200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
9. Η Εταιρία αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση αποστολής με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιοδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της Εταιρίας αναλαμβάνει ο αποστολέας. Μέχρι δε την εξόφληση της αμοιβής της από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, έχει το δικαίωμα να παρακρατεί το αποστελλόμενο αντικείμενο. 
10. Η ασφαλιστική κάλυψη των αντικειμένων είναι υποχρέωση του αποστολέα, ιδιαίτερα όταν περιέχουν αξίες ή έχουν ιδιαίτερη εμπορική χρησιμότητα. 
11. Για αποστολές όπου η Εταιρία δεν διατηρεί υποκαταστήματα, η διεκπεραίωση των αντικειμένων γίνεται μέσω πρακτόρων ή μέσω του συνεργαζόμενου δικτύου της μητρικής ΕΛΤΑ ΑΕ. Το συνολικό δίκτυο των καταστημάτων παρουσιάζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και δηλώνεται στην ΕΕΤΤ.  
12. Όταν για οποιονδήποτε λόγο, η επίδοση ενός αντικειμένου δεν πραγματοποιηθεί στον παραλήπτη, τότε αυτό επιστρέφει στον αποστολέα, με χρέωση όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του. Αν το αντικείμενο μετά την επιστροφή του δεν καταστεί δυνατόν να επιδοθεί στον αποστολέα για κάποιο λόγο, παραμένει για έξι (6) μήνες στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, με την προβλεπόμενη χρέωση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το αντικείμενο καθίσταται οριστικά ανεπίδοτο, θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής με σύνταξη σχετικού πρακτικού και η Εταιρία δεν έχει πλέον οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση. 
13. Ο παραλήπτης, εάν υπάρχουν βάσιμοι προς τούτο λόγοι, έχει δικαίωμα να παραλάβει με επιφύλαξη. 
14. Σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου των αποστελλόμενων αντικειμένων από υπαιτιότητα της Εταιρίας, αυτή υποχρεούται να καταβάλλει μόνον την παρακάτω αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται ως ακολούθως: 
α) Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου, η οφειλόμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 50€  ανά αντικείμενο, με επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους της συγκεκριμένης αποστολής 
β) για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος, η οφειλόμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 100€, με επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους της συγκεκριμένης αποστολής.  
γ) για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή. Ως πραγματική αξία ορίζεται το κόστος αποκατάστασης, επισκευής ή αναπαραγωγής του περιεχομένου. 
Για το ύψος της αποζημίωσης, σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία των αντικειμένων για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο.  
15. Για αποστολές αντικειμένων μεγάλης αξίας και για αυξημένη ευθύνη της Εταιρίας, σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου τους, η Εταιρία δίδει στον αποστολέα τη δυνατότητα ασφάλισης και προσφέρει την υπηρεσία «Δηλωμένης Αξίας», έναντι καταβολής πάγιου τέλους 4,20€ πλέον ΦΠΑ και αναλογικής χρέωσης επί του ποσού της δηλωμένης αξίας. Το ανώτατο όριο για τα εμπορεύματα ορίζεται σε 15.000 Ευρώ ανά αντικείμενο, ενώ για τα έγγραφα ορίζεται σε 734 Ευρώ ανά αντικείμενο. Το ακριβές ύψος της δηλωμένης αξίας καθορίζεται πάντα από την πραγματική αξία του αποστελλόμενου αντικειμένου, το οποίο ο αποστολέας υποχρεούται να περιγράψει με ακρίβεια και πληρότητα. Επίσης η Εταιρία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το περιεχόμενο του αντικειμένου που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ως δηλωμένης αξίας, καθώς και την αλήθεια όσων δηλώθηκαν από τον αποστολέα.  
16. Σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας αντικειμένου δηλωμένης αξίας, η αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος της δηλωθείσας αξίας -εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη βλάβη και εφόσον ο αποστολέας προσκομίσει στην Εταιρία απόδειξη ή τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής, που να αποδεικνύει την αξία του αντικειμένου, καθώς και έκθεση ειδικού πραγματογνώμονα- και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή. 
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης μερικής βλάβης ή μερικής απώλειας αντικειμένου δηλωμένης αξίας, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της μερικής απώλειας ή της βλάβης. Ως πραγματική αξία νοείται η δαπάνη επισκευής ή αποκατάστασης του περιεχομένου, που αποδεικνύεται από τον πελάτη με προσκόμιση έκθεσης ειδικού πραγματογνώμονα, καθώς και απόδειξης, τιμολογίου ή δελτίου αποστολής του καταστραφέντος αντικειμένου. Η καταβληθείσα αποζημίωση δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας.  
 
 
 
Σελίδα 3 από 4 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
ΕΕΤΤ ΑΜ : 01 - 200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
17. Εάν ένα αντικείμενο επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι αποδεδειγμένα άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται να ζητήσει επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.  
18. Σε περίπτωση καθυστερημένης επίδοσης, που οφείλεται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Εταιρίας, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6€ για κάθε μέρα καθυστέρησης και, σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει όσων προβλέπονται ανωτέρω (όρος 14 α & β) για τις περιπτώσεις απωλειών και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το ποσό των 100€.  
19. Η αίτηση για την άσκηση κάθε σχετικού δικαιώματος από το χρήστη πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην Εταιρία μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των έξι (6) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης του αντικειμένου για  αποστολή. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση του πρωτότυπου ΣΥΔΕΤΑ. 
20. Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά αντικείμενα ταχυμεταφοράς προς έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται χωριστά. 
21. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή, αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη των ταχυδρομικών αντικειμένων. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται. 
22. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και ουδεμία αποζημίωση καταβάλλει στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) για καθυστερήσεις, που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε  αργοπορία μεταφορικών μέσων χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρίας ή σε υπαιτιότητα του αποστολέα, του παραλήπτη ή των εκπροσώπων τους. 
β) για απώλεια ή βλάβη αντικειμένων, που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα ή του παραλήπτη ή των οποίων την αποστολή δεν αναλαμβάνει η Εταιρία, σύμφωνα με τον όρο 7 του παρόντος. 
γ) για απώλεια ή βλάβη που είναι αποτέλεσμα της κακής συσκευασίας ή της φύσης του αντικειμένου ή               απρόοπτων και έκτακτων γεγονότων, κείμενων πέραν των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων όπως         ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ατυχήματα, απεργίες, καιρικές συνθήκες, εγκληματικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή τα μεταφορικά μέσα. 
δ) για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική ζημία, από απώλεια εισοδήματος, κερδών, αγορών ή χρήσεων, διάρρηξη συμβολαίων κλπ., που προκλήθηκε από υπαιτιότητα ή μη της Εταιρίας, σε πελάτες ή τρίτους.   
ε) όταν δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον όρο 19 του παρόντος. 
στ) εφόσον ο παραλήπτης παρέλαβε το αποστελλόμενο αντικείμενο χωρίς επιφύλαξη, οπότε και τεκμαίρεται ότι το αντικείμενο επιδόθηκε σωστά.  
ζ) όταν ο αποστολέας, παρά την υποχρέωσή του, δεν έχει περιγράψει πλήρως και σαφώς το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου ή έχει αποστείλει αντικείμενο με απαγορευμένο / ακατάλληλο περιεχόμενο ή δεν έχει μεριμνήσει για την κατάλληλη συσκευασία ή δεν έχει καταγράψει με πληρότητα και ορθότητα τα στοιχεία του παραλήπτη . 
η) Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά των χρηστών και, ιδίως, όταν αυτοί δεν έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία, οπότε αυτή δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλές τους με ποσά αποζημίωσης ή με παρακράτηση των αντικειμένων τους. 
23. Στις περιπτώσεις που υφίστανται ειδικότερες συμφωνίες και, ιδίως, στις περιπτώσεις που συνάπτονται συμβάσεις για πλήθος αντικειμένων ή για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οπότε προσφέρονται ειδικές προνομιακές τιμές και προσαρμοσμένη -κατά τις εκάστοτε απαιτήσεις- διαχείριση, υπερισχύουν οι ειδικότεροι συνομολογούμενοι όροι. Σε τέτοια περίπτωση,  η εκάστοτε καταβαλλόμενη αποζημίωση για ολική απώλεια, κλοπή ή καταστροφή φακέλου ή δέματος ισούται με την πραγματική αξία του απολεσθέντος, κλαπέντος ή καταστραφέντος, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά και αποδεικτικά έγγραφα και, υπό την προϋπόθεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των 50€ για φακέλους και το ποσό των 100€ για δέματα.   
 
 
 
Σελίδα 4 από 4 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
ΕΕΤΤ ΑΜ : 01 - 200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
24. Κανένας αντιπρόσωπος, υπάλληλος ή εκπρόσωπος της Εταιρίας ή ο αποστολέας δεν έχει δικαίωμα να άρει ή να τροποποιήσει μονομερώς  τους παραπάνω όρους. 
25. Οι καταναλωτές για κάθε απορία, παράπονο ή πρόβλημα, μπορούν να απευθύνονται στο Customer Service της Εταιρίας, στον αριθμό  11 120 ή στην ηλεκτρονική σελίδα www.elta-courier.gr. Για διαφορές των οποίων  η επίλυση δεν κατέστη δυνατή, η Εταιρεία δύναται να συγκαλέσει, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος, την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.  
26. Από ενάρξεως εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η Εταιρεία συμμορφώθηκε πλήρως στο περιεχόμενο και τις διατάξεις αυτού. Το σύνολο της Πολιτικής Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και διαρκώς επικαιροποιημένο στην ιστοσελίδα www.elta-courier.gr αλλά και σε έντυπη μορφή σε κάθε κατάστημα του δικτύου της. Η υπογραφή εκ μέρους του πελάτη κατά την αποστολή αποτελεί ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του της Πολιτικής αυτής.   
27. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, μετά τυχόν ατελέσφορη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Εταιρίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 
-/- 
====================================================
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

Για τη μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ, ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή εργαζόμενος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ, στο εξής Εταιρεία, ούτε ο αποστολέας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και ρήτρες ή κάποιους εξ αυτών. Η μεταφορά εγγράφων και δεμάτων από το σύστημα διεκπεραίωσης της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ διέπεται από τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Ο αποστολέας έχει ρητή γνώση αυτών των όρων και ανεπιφύλακτα τους αποδέχεται.

Άρθρο 1: Το συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) είναι μη διαπραγματεύσιμο. Συμπληρώνεται από τον αποστολέα ή από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των μεταφερόμενων αγαθών που περιγράφονται στο έντυπο. Ο αποστολέας δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους μεταφοράς από το σύστημα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ.

Άρθρο 2: Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ έχει το δικαίωμα (σύμφωνα με τους περιορισμούς της ΑΔΑΕ) να ελέγξει το περιεχόμενο του δέματος ή φακέλου που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει αλλά όχι και την υποχρέωση. Αν η Εταιρεία κρίνει ότι ένα αντικείμενο είναι επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάληψή του και περαιτέρω διακίνηση της αποστολής και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές. Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των παρακάτω αντικειμένων και εγγράφων: Χρήματα, Συνάλλαγμα, Χρυσό, Πολύτιμα Μέταλλα και Λίθοι, Αρχαιότητες, Έργα Τέχνης, Λαχεία, Μετοχές, Ομόλογα, Ευπαθή Τρόφιμα, Προσωπική Αλληλογραφία και γενικά είδη που η διακίνησή τους απαγορεύεται ή περιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διεθνείς συμβάσεις. Επιπλέον, η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δεν κάνει αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα, καθώς και αντικείμενα των οποίων ο αποστολέας αρνείται να δηλώσει επαρκή στοιχεία του ή στοιχεία του παραλήπτη που ζητούνται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  δικαιούται κατά την παραλαβή είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή της, να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση της αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχομένου ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη καθώς και αν δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρμοστέους τελωνειακούς κανονισμούς.

Άρθρο 3: Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια με στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, για μη προσήκουσα παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά: α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειμενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχημα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, πόλεμος ή γενική ή μερική επιστράτευση κ.ά.), β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή, γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Επιπλέον, η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή μη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειμένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η φύση και η αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου και αυτά δεν αναγραφούν στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. ή όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά στοιχεία και άλλα παραστατικά έγγραφα καθώς επίσης και όσες περιπτώσεις ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην υπ’ αριθμ. 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β’ 1412/10.6.2013) και στο νόμο εν γένει. Οι ενδεικτικοί χρόνοι παράδοσης αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.taxydromiki.com και στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της. Σε καμία περίπτωση τυχόν αποζημίωση για καθυστέρηση δεν μπορεί να υπερβεί τα ποσά που καταβάλλει η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής μη ασφαλισμένων αποστολών κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 των παρόντων.

Άρθρο 4: Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) κάθε δήλωση του σχετικά με παρεχόμενα στοιχεία για την διακίνηση της αποστολής συμπεριλαμβανομένης ρητά και τυχόν δήλωση για το περιεχόμενο είναι αληθής και ακριβής, β) στο υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη, γ) το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση του, δ) τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχει στην ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ είναι ακριβή και έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο, διαφανή και αντικειμενικό, με συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων τόσο για την επεξεργασία  τους, όσο και για τη διαβίβαση τους στην Εταιρεία, ε) επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης στο πλαίσιο της εκτέλεσης, της οποίας εμπίπτει και η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (sms/ e-mail) σχετικά με τη διακίνηση της αποστολής, στ) στην περίπτωση ταχυμεταφοράς εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες), δίδει ρητή συναίνεση στη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ να διαβιβάσει δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΕ, μόνο για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, και επίσης ότι έχει λάβει ρητή συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων για την ταχυμεταφορά, ζ) να καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων καθώς και οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον χρέωση απαιτηθεί λόγω της φύσης του αντικειμένου.

Άρθρο 5: Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι- φορτωτικές κ.λ.π.) μέχρι να εξοφληθεί.

Άρθρο 6: Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ αναλαμβάνει ο αποστολέας.

Άρθρο 7: Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική- ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου στο ΣΥΔΕΤΑ ως «αποστολέα»

Άρθρο 8: Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας μεταφερομένων, η ευθύνη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ περιορίζεται έως το ποσό των 70 ΕΥΡΩ για έγγραφα και έως των 400 ΕΥΡΩ για δέματα σύμφωνα με την πραγματική αξία του περιεχομένου του. Ως πραγματική αξία του περιεχομένου της αποστολής νοείται για τα έγγραφα το κόστος επανέκδοσης, αντικατάστασης, αναπαραγωγής ή ανασύνταξης αυτών και για τα αντικείμενα  το κόστος (καθαρή αξία- προ φόρου προστιθέμενης αξίας) επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών που αποδεικνύεται εκ των προσκομιζομένων από τον δικαιούχο παραστατικών, λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου κατά την παράδοση. Για τον υπολογισμό της πραγματικής αξίας δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπορική τους χρησιμότητα ή η τυχόν ιδιαίτερη αξία- χρησιμότητα που είχε το περιεχόμενο της αποστολής για τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Ο αποστολέας είτε ο εκάστοτε χρήστης των υπηρεσιών (παραλήπτης, εντολέα κλπ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ανώτατα ποσά αποζημίωσης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και τυχόν αποζημίωσή του για ηθική βλάβη, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β’ 1412/10.6.2013). Ο αποστολέας δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές. Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν ανά αποστολή και δεν μπορούν να είναι υψηλότερα ακόμα και αν έχει τεθεί υπόψη της Εταιρείας από πριν ο ενδεχόμενος κίνδυνος. Η  ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των αποστολών και ως εκ τούτου ο αποστολέας αναγνωρίζει σε περίπτωση μη ασφάλισης της αποστολής του ότι η αξία του περιεχομένου της αποστολής καλύπτεται μέχρι τα παραπάνω ανώτερα ποσά, άλλως φέρει ο ίδιος την ευθύνη για το τυχόν υπερβάλλον της αξίας της. Για να καταβληθούν τα ως άνω ποσά στον δικαιούχο της αποζημίωσης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένη ευθύνη της Εταιρείας και ο δικαιούχος να έχει ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 13 των παρόντων. Ως δικαιούχος της αποζημίωσης λογίζεται ο αποστολέας και στην περίπτωση που κοινοποιηθεί στην Εταιρεία έγγραφη παραίτησή του ο παραλήπτης της αποστολής. Σε περίπτωση που το πρόσωπο αποστολέα και εντολέα για την διακίνηση της αποστολής διαφέρει ως δικαιούχος τυχόν αποζημίωσης που θα εγκριθεί θεωρείται αρχικά ο αναγραφόμενος στο συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς ως αποστολέας του ταχυδρομικού αντικειμένου, ουχί ο εντολέας και σε περίπτωση έγγραφης παραίτησης του αναγραφόμενου ως αποστολέα ο παραλήπτης. Τα ανώτερα ποσά αποζημίωσης ισχύουν και για αποστολές με δηλωμένη αξία όταν δεν είναι ασφαλισμένες σύμφωνα με τα επόμενα. Επιπλέον, ανάλογα με την δηλούμενη από τον αποστολέα αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο που διακινείται εντός Ελλάδας μπορεί προαιρετικά να ασφαλίζεται για απώλεια, κλοπή ή καταστροφή  της, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας που συνεργάζεται η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για ποσό μεγαλύτερο των παραπάνω αποζημιώσεων, με επιβάρυνση του χρήστη ίση με ποσοστό 0,6% επί της δηλούμενης αξίας του αντικειμένου. Για να γεννηθεί η αξίωση για το επιπλέον ποσό της αποζημίωσης το περιεχόμενο της αποστολής που απωλέσθη, εκλάπη ή χάθηκε πρέπει να είναι δηλωμένης αξίας, ασφαλισμένο για την αξία αυτή και να έχει καταβληθεί το πρόσθετο κόστος του ασφαλίστρου εμπροθέσμως. Στην περίπτωση που η αξία της αποστολής δεν έχει δηλωθεί και το αντίστοιχο πρόσθετο κόστος της ασφάλισης δεν έχει καταβληθεί η αξίωση δεν γεννάται. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης των υπηρεσιών (Εντολέας, Αποστολέας ή Τρίτος) προβεί σε ασφάλιση των διακινούμενων μέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ αντικειμένων και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία πέραν της συνεργαζόμενης με την Εταιρεία, δικής του επιλογής, η ευθύνη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ δεν θα υπερβαίνει  σε καμία περίπτωση το ποσό των 70 ΕΥΡΩ για έγγραφα και των 400 ΕΥΡΩ για δέματα έναντι οποιουδήποτε συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας. Στην περίπτωση που το υπό διακίνηση ταχυδρομικό αντικείμενο μέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ έχει ασφαλιστεί από τον χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρείας (Εντολέας, Αποστολέας ή Τρίτος) σε ασφαλιστική εταιρεία ή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιλογής του αυτός δηλώνει ότι εγγυάται στην ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρείας κατά της Εταιρείας (μεταφορέα) και είναι υπεύθυνος έναντι της  ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη επιλογής του.

Άρθρο 9: Η  ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιαδήποτε αποστολή  και για οποιαδήποτε αιτία αν δεν έχει εξοφληθεί κάθε οικονομική υποχρέωση προς την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ εμπρόθεσμα βάσει της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ασφαλίστρων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση προς τον δικαιούχο με ποσά αποζημίωσης που οφείλονται από αυτόν(δικαιούχο) στην Εταιρεία.

Άρθρο 10: Ο χρήστης των υπηρεσιών ρητά δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις χρεώσεις των υπηρεσιών δυνάμει του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.taxydromiki.com . Επίσης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται δυνάμει του τιμοκαταλόγου ότι η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης της αποστολής (ΜΗΚΟΣ Χ ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ σε εκατοστά / 5.000) είναι μεγαλύτερο από το βάρος ζυγίσματος  τότε  αποδέχεται ότι η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης στο πλαίσιο και των κανονισμών της ΙΑΤΑ.

Άρθρο 11: Για κάθε αποστολή μέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ και εφόσον πρόκειται για αντικείμενα, απαιτείται η συνοδεία από τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταφορά.

Άρθρο 12: Στην περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνεται ο παραλήπτης με έγγραφη ειδοποίηση και προγραμματίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή τον αποστολέα. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή οριστικά η επίδοση του αντικειμένου  στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει, ενημερώνεται ο αποστολέας άμεσα και η αποστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν με δική του χρέωση ανάλογη του κόστους επιστροφής, με την επιφύλαξη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία της. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής τους.

Άρθρο 13: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα γραφεία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ  σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την Εταιρεία. Για επίλυση τυχόν διαφορών αυτή μπορεί να γίνει μέσω Φιλικού Διακανονισμού ή μέσω της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (ΕΔΔ) που έχει συστήσει η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ. Για κάθε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Για όσα δεν ορίζονται στο παρόν ισχύει ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον  Καταναλωτή της Εταιρείας (ΧΥΚ), ως αναρτημένος είναι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.taxydromiki.com. Ο χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρείας δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όσων αναγράφονται στον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον  Καταναλωτή της Εταιρείας (ΧΥΚ) και τα αποδέχεται. Για τυχόν πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια για την εξυπηρέτησή τους καταστήματα της Εταιρείας, με τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας τηλεφωνικά στο 2104851100 αλλά και εγγράφως μέσω fax στο 2104812902, e-mail στο info@taxydromiki.gr κλπ.

Άρθρο 14: Στην περίπτωση που ο αποστολέας κάνει χρήση του ειδικού συστήματος για την ηλεκτρονική έκδοση συνοδευτικού δελτίου ταχυμεταφοράς δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση χρήσης για την παράδοση ειδικής συσκευής εφοδιασμένης με το ηλεκτρονικά τηρούμενο πληροφοριακό σύστημα διακίνησης και παρακολούθησης των αποστολών, η ψηφιακά ληφθείσα υπογραφή του αποστολέα ή παραλήπτη μέσω της ειδικής συσκευής επέχει θέση υπογραφής του παρόντος.

Άρθρο 15: Οι χρήστες των υπηρεσιών της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ, αποστολέας και παραλήπτης, δηλώνουν ότι τα τυχόν προσωπικά δεδομένα και η ηλεκτρονική υπογραφή που δίδονται στην ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης είναι ακριβή και συναινούν στην αποθήκευση και επεξεργασία τους από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ στο ως άνω πλαίσιο.

Άρθρο 16:  Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ διαθέτει Πολιτική Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. Το πλήρες κείμενο των ανωτέρω πολιτικών, η παρούσα σύμβαση και ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ που διέπουν κάθε ταχυμεταφορά μέσω αυτής, ως  είναι σε ισχύ καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους, δημοσιεύονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.taxydromiki.com.

 

Φόρτωση ...